Onze School

Basisschool “de Zonneberg” is een school die middenin de Kruislandse samenleving staat. Dat betekent dat je de school niet alleen in het gebouw tegenkomt, maar dat de school participeert in tal van Kruislandse buitenschoolse activiteiten.

Buiten goede leeropbrengsten vind de school het welbevinden van de kinderen heel belangrijk. Zij zijn immers het allerbelangrijkste op onze school. Zij moeten zich, meer dan wie ook, thuis voelen op de Zonneberg. Daarom zijn wij een Kanjerschool, waarbij het vooral gaat om onderling vertrouwen. Dat is bij ons de basis voor het creëren van rust in de klassen, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Dit alles onder het motto: Doe je best er iets van te maken!

Verder zijn wij ervan overtuigd dat, ook in deze moderne tijd, de school het niet alleen kan. Wij hebben u, als ouder, heel hard nodig. Daarom staat ouderbetrokkenheid hoog in ons vaandel. Dat komt in ons dagelijks handelen tot uiting in een goede samenwerking met de ouderraad, de medezeggenschapsraad en voor de tussenschoolse opvang, LPS-Breek4U.

Ook werken we met zogenaamde ouderpanels. Zo’n ouderpanel is een kwaliteitsinstrument waarbij de mening van ouders wordt gevraagd. De ouders kunnen als luisterend oor, denktank en klankbord dienen. In het ouderpanel vindt uitwisseling van informatie plaats tussen school en ouders en ouders onderling, waarmee we een zo divers mogelijke afspiegeling krijgen van wat er leeft in en om de school. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met de leerlingen!

Kortom, zoals de schoolinspectie bij haar laatste bezoek opmerkte: ”De Zonneberg is een school waar het goed toeven is!”