Stichting Onderwijs Kruisland


Het bestuur van de Zonneberg is een zogenaamde éénpitter: één bestuur voor één school.Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Dat zijn deels ouders van leerlingen en deels mensen die zich op andere wijze zodanig bij de school betrokken voelen dat zij dit werk willen doen. Omdat ze op deze manier dicht bij de school staan, zijn de lijnen kort en is er een grote betrokkenheid van de bestuursleden bij de school. De kleinschaligheid van het schoolbestuur heeft ook zijn nadelen, zeker in deze voor het onderwijs onrustige tijden. Er zijn veel ontwikkelingen gaande. Soms zijn die zeer gespecialiseerd zodat daarvoor dan advies moet worden gezocht bij deskundigen. Daardoor kan de besluitvorming wat langer duren. Veel andere scholen voel(d)en zich hierdoor gedwongen om te gaan zoeken naar samenwerking of fusie met andere scholen. Al met al vindt het bestuur de kleinschaligheid en overzichtelijkheid van de Zonneberg een kostbaar goed en wil ze op deze weg voortgaan.
 

De (eind)verantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de school ligt bij het schoolbestuur. Het is de werkgever van de leerkrachten en het is verder verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, financieel en gebouwelijk beheer. De financiële middelen waardoor het mogelijk wordt onderwijs te geven, worden verkregen van het rijk en via subsidies van de gemeente. Jaarlijks maakt het schoolbestuur een begroting om de beschikbare gelden zo goed mogelijk te besteden. Bij de uitoefening van haar taken pleegt het schoolbestuur binnen de school regelmatig overleg met de schoolleiding, de medezeggenschapsraad en waar nodig/wenselijk met de afdeling onderwijs van de gemeente Steenbergen.

Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld. Bepaalde onderwerpen zijn aan de speciale aandacht van een of meer bestuursleden toevertrouwd (financiën, personeel en gebouwelijk beheer). Alle onderwerpen worden overigens steeds in de bestuursvergaderingen met alle leden besproken voordat er over wordt beslist.Het bestuur vergadert iedere maand. De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur van de school.


Adres bestuur:
Stichting Onderwijs Kruisland
p/a West Zandberg 47
4756BP Kruisland

Voorzitter:
O. Kop-Kerstens
Molenstraat 139
4756BD Kruisland