Medezeggenschapsraad


Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bevoegd gezag is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Over belangrijke zaken is altijd eerst overleg met de MR. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Medezeggenschap in het onderwijs is verplicht en vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).  In de WMS wordt een aantal algemene taken van de MR genoemd: de MR bevordert de openheid en het onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Over sommige zaken adviseert de MR het bestuur. Er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.

De MR kan zelf ook het initiatief nemen met voorstellen naar het bevoegd gezag toe.

De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar en gedurende de vergadering schuiven de directeur en een lid van het bevoegd gezag aan om onderwerpen te bespreken. Op deze wijze wordt de MR goed geïnformeerd (informatierecht) om haar taak goed uit te kunnen oefenen. Wanneer de MR vergadert, staat vermeld in de kalender. Iedere ouder kan punten aandragen en als toehoorder hierbij aanwezig zijn, mits vooraf aangemeld.

Binnen basisschool de Zonneberg bestaat de MR uit vier personen. Twee personen namens het team (personeelsgeleding) en twee personen namens de ouders (oudergeleding).
 

e-mailadres: mr@rkbsdezonneberg.nl
 

Personeelsgeleding / Voorzitter:

oudergeleding /
Secretaris:

Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

E. Smidtman

R. Hoefnagels

P. v. Linden

MC. Lockefeer

 

Lid OPR: M. Bos-Groenewoud